Criteria van het kids friendly-label

Behalve het wettelijke criterium dat u niet veroordeeld mag zijn, zijn de andere criteria niet verplicht. Om in aanmerking te komen voor het label, moet de structuur een score van minstens 50% behalen op de toepasselijke criteria.

Referentiedocument voor de labelingsprocedure

Dit document bevat alle criteria en het erkenningsmechanisme.

Wettelijke criteria

Het Kids friendly-label wordt alleen toegekend als de structuur die het label aanvraagt niet is veroordeeld voor een strafrechtelijke of civielrechtelijke overtreding die verband houdt met een van de doelstellingen van het Kids friendly-label (zie punt 1. Preambule en doelstellingen van het label).

In het geval van een veroordeling op basis van een beslissing die kracht van gewijsde heeft, d.w.z. waartegen geen beroep meer mogelijk is, komt de structuur niet in aanmerking voor het Kids friendly-label. Een veroordeling geldt als grond voor uitsluiting voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van de uitspraak.

Toepasbaarheid

Dit criterium geldt voor alle structuren.

Punten voor dit criterium

Geen punten: dit is een verplicht criterium.

Gevraagde bewijzen

 • Voor overheidsinstanties: de persoon die gemachtigd is om de instantie te verbinden aan de labelingsprocedure moet de verklaring op erewoord invullen om te bevestigen dat er geen veroordelingen zijn. De modelverklaring is beschikbaar aan het einde van dit document.
 • Voor andere structuren (vereniging zonder winstoogmerk, bedrijf, enz.): toon tijdens de inspectie ter plaatse een blanco uittreksel uit het strafregister op naam van de juridische entiteit van de structuur. Het model van het aan te vragen uittreksel (595, 596-1 of 596-2) hangt af van het soort activiteit. U kunt hier lezen hoe u dit kunt aanvragen.

Een respectvolle en inclusieve houding

Ten minste één opleiding wordt voorzien voor het personeel dat in direct contact staat met het publiek en voor de persoon die de leiding heeft over de structuur (afdelingshoofd of gelijkwaardig). Minstens de helft van het personeel dat in direct contact staat met het publiek moet deze opleiding volgen.

De opleiding duurt minstens anderhalf uur. Ze bespreekt specifiek de sociale kwesties van het publiek dat door de structuur wordt onthaald, in het bijzonder van kinderen en begeleidende personen. Ze behandelt de specifieke behoeften van deze personen wanneer ze van de geboden diensten gebruik maken.

In de opleiding komen ten minste de volgende onderwerpen aan bod:

 • Stereotypen en vooroordelen die verband houden met de gezinssituatie (alleenstaand ouderschap) en hun mogelijke combinatie met andere discriminatiegronden (huidskleur, vermeend ras, oorsprong of zogenaamde etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, sociale of financiële situatie, handicap, enz.).
 • De niet-oordelende en respectvolle houding van diensten ten opzichte van personen met kinderen en/of de kinderen zelf.
 • Methoden en benaderingen om kinderen en/of de personen die hen begeleiden een zorg van betere kwaliteit te bieden.

De opleiding moet worden gegeven door een organisatie met expertise op het gebied van kinderen, ouderschap en/of non-discriminatie.

Als structuren die het Kids Friendly-label al hebben, dat willen, kunnen ze een aanvraag indienen voor opleiding van nieuwe personeelsleden die in contact staan met de gebruikers.

Toepasbaarheid

Dit criterium geldt voor alle structuren.

Punten voor dit criterium

4 punten

Gevraagde bewijzen

 • De aanvragende structuur moet voor elk betrokken personeelslid aanwezigheidscertificaten indienen, met vermelding van de datum van de opleiding, het behandelde onderwerp, de duur van de opleiding en de organisatie die de opleiding verzorgt.
 • Er moet ook een lijst van alle eerstelijnspersoneelsleden worden voorgelegd.

Informatiebronnen

 • Gratis opleiding als onderdeel van het label

De structuur moet een feedbacksysteem hebben waarmee het publiek positieve of negatieve feedback kan geven. Dit systeem moet op zijn minst een vraag bevatten over de kwaliteit van het onthaal dat wordt geboden aan kinderen en begeleidende personen. Het feedbacksysteem kan de vorm aannemen van een klachtenbox of enquête.

De enquête moet ter plaatse beschikbaar zijn, op papier. Daarnaast kan de enquête online toegankelijk zijn via een QR-code. Het is noodzakelijk dat de enquête gemakkelijk en permanent beschikbaar is voor het publiek.

De structuur moet aantonen dat het de ontvangen feedback analyseert en een actieplan doorvoert als er negatieve opmerkingen zijn over het onthaal van kinderen en  begeleidende personen.

Toepasbaarheid

Dit criterium geldt voor alle structuren.

Punten voor dit criterium

2 punten

Gevraagde bewijzen

De aanvragende structuur moet bij de inspectie ter plaatse aantonen dat er een feedbacksysteem bestaat en schriftelijke uitleg geven over de methodologie ze gebruikt om deze evaluaties te verwerken.

Informatiebronnen

 • Model feedbacksysteem om te downloaden

Inrichting van de ruimtes

Er is een koffer met spelletjes voor kinderen beschikbaar. Deze koffer bevat minimaal 5 stuks speelgoed of boeken geschikt voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Dit kunnen kinderboeken zijn, telramen, bouwspellen, speeltafels, wandspellen, motoriekmodules of ander speelgoed. Geen enkel stuk speelgoed mag een gevaar vormen voor kinderen jonger dan 3 jaar. Vermijd kleine voorwerpen die in de mond gestoken kunnen worden.

Het speelgoed moet duidelijk gemerkt zijn.

Er worden meer punten toegekend als naast de speelkoffer het volgende voorzien is:

 • Er is een specifieke speelruimte voor kinderen. Dat kan bijvoorbeeld een tafel met geschikte stoelen zijn, om in kleurboeken te tekenen. Of een vloerbedekking met spelletjes. De minimale oppervlakte moet minstens 2m² zijn.

De voorziene speelruimte moet veilig zijn: geen scherpe hoeken, met beschermde stopcontacten, enz. De begeleidende persoon moet tijdens zijn of haar bezigheden het spelende kind in het oog kunnen houden, tenzij speciaal daarvoor bestemd personeel over de ruimte toezicht houdt.

 • Er is een speciale ruimte voorzien waar kinderen kunnen spelen en er is personeel van de structuur dat de kinderen onthaalt en er toezicht op houdt.

Toepasbaarheid

Dit criterium is van toepassing op alle structuren.

Punten voor dit criterium

2 punten indien een spelkoffer beschikbaar is met minstens 5 stukken speelgoed.

3 punten indien een spelkoffer beschikbaar is en een zone van 2m² voorzien is.

4 punten indien in de voorziene ruimte een personeelslid de kinderen onthaalt en er toezicht over houdt.

Gevraagde bewijzen

De controle gebeurt tijdens de inspectie ter plaatse.

Informatiebronnen

Je kunt een spelletjesinzameling doen bij de medewerkers en meteen ook vertellen over welke stappen je onderneemt om het Kids Friendly-label te behalen.

Er bestaat  een speciale borstvoedingsruimte in de structuur. In deze ruimte moeten vrouwen buiten het zicht van het andere publiek borstvoeding kunnen geven of melk kunnen afkolven. De ruimte moet gescheiden zijn van de toiletten. Deze ruimte is echter geen verplichte borstvoedingsruimte: de borstvoedende vrouw kiest zelf of ze borstvoeding geeft in de gemeenschappelijke ruimte of in de speciale ruimte.

Dit kan een lokaal zijn of een specifieke ruimte die voor dit doel is gereserveerd. De ruimte moet zo zijn ingericht dat de privacy gegarandeerd is. De persoon moet gescheiden zijn van het andere publiek (dankzij een aparte ruimte, een scherm, etc.) en er moet een comfortabele zetel in de ruimte staan. Er moet een stopcontact dicht bij de stoel beschikbaar zijn voor het afkolven van melk, en een gootsteen moet toegankelijk zijn in de buurt van de ruimte.

De ruimte moet duidelijk herkenbaar zijn via signalisatie, borden of andere aanduidingen. Het publiek moet er gemakkelijk de weg kunnen vinden.

Als de borstvoedingsruimte is uitgerust met een microgolfoven, worden extra punten toegekend.

Toepasbaarheid

Dit criterium is van toepassing op alle structuren.

Punten voor dit criterium

2 punten indien een aparte borstvoedingsruimte voorzien is.

3 punten indien een aparte borstvoedingsruimte voorzien is en deze uitgerust is met een microgolfoven.

Gevraagde bewijzen

De controle gebeurt tijdens de inspectie ter plaatse.

Informatiebronnen

Kinderen en begeleidende personen moeten kunnen beschikken over een toilet dat goed uitgerust, schoon en functioneel is. Het moet uitgerust zijn met een toiletverkleiner (of gelijkwaardig: steun, potje, kindertoiletbril) met prioritaire toegang voor deze groep. Het toilet moet uitgerust zijn met een wastafel en toegankelijk zijn voor kinderen (met een opstapje). De wastafel kan direct naast het toilet worden geplaatst.

Deze ruimte moet gescheiden zijn van de mannen- en vrouwentoiletten, of voorzien zijn in zowel mannen- als vrouwentoiletten. Deze ruimte moet toegankelijk zijn voor zowel mannen als vrouwen. Toiletten voor personen met kinderen mogen niet worden voorzien ten koste van toiletten voor mensen met beperkte mobiliteit. De twee soorten toiletten mogen wel gecombineerd worden.

Dit toilet moet duidelijk herkenbaar zijn door middel van borden of andere aanduidingen. Gebruikers moeten de toegang tot dit toilet gemakkelijk kunnen vinden.

Er worden extra punten toegekend als het toilet speciaal voor kinderen is ontworpen (een klein toilet met een afstand van 30-35 cm tussen de vloer en de zitting) en ook is uitgerust met een wastafel op kinderhoogte (tussen 50 en 65 cm van de vloer).

Toepasbaarheid

Dit criterium is van toepassing op alle structuren.

Punten voor dit criterium

2 punten, als er een aangepast toilet in de structuur aanwezig is met een toiletverkleiner en een opstapje

3 punten als er een aangepast toilet is, met een wc en een wastafel met een voor kinderen geschikte maat.

Gevraagde bewijzen

De controle gebeurt tijdens de inspectie ter plaatse.

Informatiebronnen

Er moet een verschoonruimte aanwezig zijn. Deze moet ten minste een luiertafel, een afvalemmer en een wastafel bevatten. De wastafel moet zich in de onmiddellijke nabijheid van de verschoonruimte bevinden.

Deze ruimte moet gescheiden zijn van het mannen- of vrouwentoilet, of zowel in het mannen- als vrouwentoilet aanwezig zijn. Deze ruimte moet toegankelijk zijn voor zowel mannen als vrouwen. Het mag zich bevinden in een specifiek toilet voor kinderen en begeleidende personen.

De verschoonruimte moet duidelijk worden aangegeven met borden of andere aanduidingen. Het publiek moet gemakkelijk de weg naar deze ruimte kunnen vinden.

Toepasbaarheid

Dit criterium is van toepassing op alle structuren.

Punten voor dit criterium

3 punten

Gevraagde bewijzen

De controle gebeurt tijdens de inspectie ter plaatse.

De ruimtes zijn zo ontworpen dat ze gemakkelijk toegankelijk zijn voor kinderwagens. Dit betekent dat er bepaalde voorzieningen in het gebouw moeten worden aangebracht en aanpassingen moeten gebeuren. De toegankelijkheid voor kinderwagens is vergelijkbaar met die voor mensen met beperkte mobiliteit.

De structuur moet daarom een ingang hebben die toegankelijk is voor kinderwagens, d.w.z. :

 • Een toegang van minstens 1,20 m breed om doorgang en voldoende draairuimte voor buggy’s en kinderwagens mogelijk te maken. Deze bevindt zich in de buurt van de hoofdingang en moet voorzien zijn van een oprijplaat (hellend vlak) die een gemakkelijke toegang mogelijk maakt als die via trappen gaat.
 • De toegangsdeur(en) moet(en) breed genoeg zijn om een kinderwagen/buggy door te laten, d.w.z. minstens 0,95 m.
 • Er moet minstens één werkende lift beschikbaar zijn als de locatie meerdere verdiepingen heeft die toegankelijk zijn voor het publiek. Deze lift moet groot genoeg zijn voor een persoon met een buggy of kinderwagen.
 • Een pictogram « persoon met kind » moet duidelijk zichtbaar zijn aan de ingang om de toegang voor kinderwagens aan te duiden.

Toepasbaarheid

Dit criterium is van toepassing op alle structuren.

Punten voor dit criterium

4 punten

Gevraagde bewijzen

De controle gebeurt tijdens de inspectie ter plaatse.

Informatiebronnen

Er moet gratis stalling zijn voor de bakfietsen van begeleidende personen. Deze stalling moet duidelijk worden aangegeven door middel van borden of bewegwijzering.

Stallingen voor bakfietsen moeten dicht bij de hoofdingang liggen. Er moet een veilig en gemakkelijk pad lopen tussen de stallingen en de hoofdingang.

Voor bakfietsen moet er minstens één stalling zijn met de volgende minimale afmetingen:

 • 3 meter lang
 • 1 meter breed

Deze stalling moet minstens uitgerust zijn met fietsklemmen of een ander gelijkwaardig bevestigingsmiddel.

Toepasbaarheid

Dit criterium is van toepassing op alle structuren met plaats voor openbare fietsenstallingen, ongeacht of deze ruimte eigendom is van de structuur zelf of wordt gedeeld met andere structuren.

Gevraagde bewijzen

De controle gebeurt tijdens de inspectie ter plaatse.

Punten voor dit criterium

2 punten als er een parkeerplaats voorbakfietsen is

3 punten als er een beveiligde parkeerplaats is voor bakfietsen (bewaakt door beveiligingsagenten, een afgesloten en beveiligde ruimte of gelijkwaardig)

Informatiebronnen

Er is gratis gereserveerde parkeergelegenheid voor auto’s van begeleidende personen. Deze parkeerplaats moet duidelijk worden aangegeven met specifieke borden of  bewegwijzering. Deze parkeerplaatsen bevinden zich dicht bij de hoofdingang en er moet een veilig en gemakkelijk pad lopen tussen de parkeerplaatsen en de hoofdingang.

De minimale breedte van een parkeerplaats is:

 • 250 cm als de parkeerplaatsen achter elkaar liggen
 • 330 cm voor haakse of schuine parkeerplaatsen

De minimale lengte van een parkeerplaats is:

 • 600 cm als de parkeerplaatsen achter elkaar liggen
 • 500 cm voor haakse of schuine parkeerplaatsen

Deze parkeerplaats moet duidelijk worden aangegeven met specifieke borden of bewegwijzering.

Deze prioritaire parkeerplaatsen voor begeleiders van kinderen mogen niet aangelegd worden ten koste van parkeerplaatsen voor personen met beperkte mobiliteit.

Toepasbaarheid

Dit criterium is van toepassing op alle structuren met een eigen openbare parkeerplaats of een parkeerplaats die wordt gedeeld met andere organisaties.

Gevraagde bewijzen

De controle gebeurt tijdens de inspectie ter plaatse.

Punten voor dit criterium

2 punten

Informatiebronnen

Aangepaste openingsuren

Er moet een systeem voor het maken van afspraken op vaste tijden worden ingevoerd om te vermijden dat personen die kinderen begeleiden te lang moeten wachten.

Een afspraak boeken moet op zijn minst telefonisch mogelijk zijn. Andere mogelijkheden zijn reservering via de website, als de voorziening een website heeft, of persoonlijk bij de receptie. Het bestaan van dit reserveringssysteem moet worden gecommuniceerd in de structuur en, indien van toepassing, op de website.

Toepasbaarheid

Dit criterium is van toepassing op overheidsinstanties of andere organisaties die individuele ontmoetingen of groepsbijeenkomsten aanbieden.

Punten voor dit criterium

2 punten

Gevraagde bewijzen

Aanvragers die dit criterium willen valideren moeten het bestaande systeem kunnen aantonen (weergave van uurregelingen, communicatie op hun website).

Er moet een wachtrijsysteem met voorrang worden ingevoerd voor personen die kinderen begeleiden. Zij hebben dan voorrang op het andere publiek.

Dit kan via een tweede rij zijn, naast de normale rij, of een apart ticketsysteem. Hierover moet specifieke signalisatie worden voorzien.

Als door de grootte van de structuur geen tweede wachtrij mogelijk is, moet bij de receptie duidelijk worden aangegeven dat personen met een kind van 12 jaar of jonger voorrang kunnen krijgen en hoe dit concreet geregeld wordt.

Toepasbaarheid

Dit criterium is toepasbaar op alle structuren die een wachtrij hebben.

Punten voor dit criterium

2 punten

Gevraagde bewijzen

Kandidaten die dit criterium willen valideren, zal worden gevraagd het gebruikte systeem uit te leggen. Er moet een informatiebord worden opgehangen om het systeem duidelijk te maken voor het publiek.

Openingstijden buiten de kantooruren moeten worden aangeboden om personen  met kinderen in staat te stellen bepaalde taken uit te voeren voor of na het werk, de opleiding of andere activiteiten.

Deze uren gelden alleen voor structuren die hun diensten aanbieden zonder voorafgaande afspraak. Het moet gaan om minstens twee van de volgende momenten per week:

 • tussen 8u00 en 9u00*,
 • tussen 12u00 en 14u00*,
 • tussen 16u30 en 18u00*
 • zaterdag van 9u00 tot 12u00 of van 14u00 tot 17u00.

* Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Als de uurregeling tijdens schoolvakanties wordt aangepast, is per week ten minste één van deze tijden beschikbaar.

Deze openingstijden buiten de kantooruren worden gecommuniceerd via de website en binnen de structuur. Ze kunnen open toegankelijk zijn of enkel op afspraak, gemaakt per telefoon of via de website van de structuur.

Toepasbaarheid

Dit criterium is toepasbaar op alle structuren.

Punten voor dit criterium

2 punten

Gevraagde bewijzen

Aanvragers die dit criterium willen valideren, zullen het bestaande systeem moeten aantonen (weergave van openingstijden, communicatie via de website).

Recherche

Zoek op