FAQ

Het Kids friendly-label is een officiële en gratis erkenning die wordt verleend aan organisaties die acties ondernemen om de opvang van mensen met een of meerdere kinderen, in het bijzonder eenoudergezinnen, te bevorderen op plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die toegankelijk zijn voor het publiek. Het is ook een manier om het grote publiek te laten kennismaken met de acties die worden ondernomen, en om het grote publiek een bezoek aan een dienst te laten regelen.

Het label is een van de talloze acties die zijn opgenomen in het Brusselse actieplan ter ondersteuning van eenoudergezinnen dat de Brusselse regering in juli 2021 goedkeurde.

Het plan dat is ingevoerd door equal.brussels, streeft meerdere doelstellingen na:

 • initiatieven aanmoedigen waarbij er op openbare plaatsen rekening wordt gehouden met (alleenstaand) ouderschap
 • Praktijken uitdragen die inspirerend zijn voor de omgang met (alleenstaand) ouderschap op die locaties
 • Eenoudergezinnen meer autonomie bieden, het voor hen gemakkelijker maken om contact op te nemen met de verschillende diensten en hun isolement doorbreken
 • Kinderen een plaats geven binnen de administratieve, sociale en recreatieve activiteiten van volwassenen.

Een derde van de gezinnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn eenoudergezinnen. Dat zijn meer dan 65.000 gezinnen. De overgrote meerderheid van die gezinnen wordt gerund door een vrouw (86%), dus het zijn vooral alleenstaande moeders die hun kinderen meenemen naar allerlei openbare plaatsen en overheidsdiensten. Alleenstaande ouders, en vooral alleenstaande moeders, hebben vaak te kampen met problemen op het gebied van financiën, huisvesting, werkgelegenheid en psychologische problemen, omdat de mentale belasting zo zwaar is. In tegenstelling tot tweeoudergezinnen kunnen alleenstaande ouders bijvoorbeeld niet op hun echtgenoot of partner rekenen om op de kinderen te passen tijdens hun afspraken. Daarom zijn ze soms gewoon verplicht om hun kinderen mee te nemen. Dan is het belangrijk dat alleenstaande moeders en vaders vriendelijk en geduldig worden ontvangen, zodat dit bezoek een aangename ervaring is en niet nog een extra bron van stress in hun toch al complexe leven.

Dit label geldt natuurlijk voor alle mensen die in hun dagelijks leven kinderen begeleiden.

In het eerste jaar dat volgt op de lancering van het label, zijn organisaties uit de non-profitsector, die als essentieel en onmisbaar worden beschouwd (openbaar, maatschappelijk en gezondheid) als eerste aan de beurt voor het aanvragen van het label.

Later zal het label echter ook toegekend kunnen worden aan alle soorten organisaties die het grote publiek verwelkomen. Houd er wel rekening mee dat het label per dienst en/of per locatie wordt toegekend, afhankelijk van wat er lokaal van kracht is.

Neem contact met ons op via het e-mailadres contact@kidsfriendly.brussels. Zo komt u te weten of u voldoet aan de voorwaarden die in het eerste jaar gelden.

 1. Inschrijving van de kandidaat op kidsfriendly.brussels
 2. Gratis begeleiding als optie
 3. Implementatie van de eventueel ontbrekende normen
 4. Indiening van het dossier met de kandidatuur
 5. Controle van het dossier
 6. Toekenning (of weigering) van het label door een jury
 7. Het toegekende label blijft 3 jaar geldig
 8. Einde van de geldigheidsduur en aanvraag om vernieuwing

Als onderdeel van het Kids friendly-label is een reeks normen ontwikkeld. Die normen zijn gebaseerd op een puntensysteem en zijn aangepast aan de realiteit van de aanvragende organisatie. Een organisatie moet niet aan alle criteria voldoen, maar ze moet wel een bepaald aantal punten halen om in aanmerking te komen voor het label. Wij adviseren u om te kiezen voor gratis ondersteuning zodat u een diagnose kunt stellen en, indien nodig, uw goede praktijken kunt versterken en nieuwe praktijken kunt invoeren. Dit zal uw kansen op het behalen van het label vergroten.

Op dit ogenblik bestaan er binnen het Kids friendly-label geen niveaus. Er is uitsluitend een label dat een organisatie kan behalen.

Als u kiest voor de gratis begeleiding die aangeboden wordt in het kader van het label, zal de begeleidende organisatie die gemandateerd is door equal.brussels, contact met u opnemen om een eerste afspraak vast te leggen in uw lokalen. Zij zullen u dan helpen om een diagnose op te stellen van de normen en praktijken die al bestaan, alsook een actieplan om nog verdere stappen te zetten. Zodra het actieplan geïmplementeerd is, kan u dan uw dossier indienen bij de toezichthoudende organisatie die door equal.brussels werd gemandateerd met het oog op de toekenning van het label.

De normen werden vastgelegd op basis van de noden van alleenstaande ouders. Als belangrijkste betrokkenen werd aan hen gevraagd welke praktijken de toegang tot openbare plaatsen voor hen vergemakkelijken. Deze inspirerende praktijken werden vervolgens omgezet in normen, om het Kids friendly-label aan te passen aan de echte noden van Brusselse alleenstaande moeders en vaders.

Het Kids friendly-label blijft 3 jaar geldig vanaf de afgiftedatum. Na die termijn moet u een nieuwe aanvraag om verlenging indienen.

U moet de toezichthoudende instantie echter wel op de hoogte brengen als u (zelfs tijdelijk) van adres of locatie verandert of als de locatie en organisatie van de faciliteit zo veranderen dat er niet langer aan de criteria voor het verkrijgen van het label wordt voldaan.

Als de aanvraag is ingediend, voert de toezichthoudende instantie een bezoek ter plaatse uit om een rapport op te stellen over de normen waaraan de aanvragende organisatie voldoet. Dit rapport wordt vervolgens ter beslissing voorgelegd aan equal.brussels. Als er in het dossier vragen over een interpretatie zijn, doet equal.brussels een beroep op een adviesorgaan bestaande uit deskundigen ter zake om hierover een beslissing te nemen. De aanvragende organisatie wordt vervolgens op de hoogte gebracht van de beslissing of het label al dan niet wordt toegekend.

Organisaties die het label willen aanvragen, kunnen hun aanvraag indienen tot 22 december 2023. Opgelet: als u ondersteuning wenst, moet u op voorhand al contact met de begeleidende organisatie opnemen zodat uw aanvraag klaar is om op die datum ingediend te worden. In het eerste kwartaal van 2024 zal een eerste ceremonie gehouden worden waar het Kids friendly-label officieel zal worden uitgereikt aan de eerste organisaties.

POUR LA SOLIDARITÉ-PLS staat in voor de begeleiding en voor het beantwoorden van de vragen om informatie over het label. CODUCO staat in voor het toezicht op de aanvragen. Beide organisaties zijn door equal.brussels gemandateerd in het kader van het Kids friendly-label.

Nog vragen?

Neem contact met de begeleidende organisatie op via het e-mailadres contact@kidsfriendly.brussels!

Recherche

Zoek op